Centrumvisie gemeente Meierijstad

De centrumvisie is gereed! Tijdens de raadsvergadering van 20 december aanstaande ligt de visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Via onderstaande link kunt u het document in zijn geheel (28 MB) downloaden:

Centrumvisie Gemeente Meierijstad

In de centrumvisie is een centrumstructuur voor de hele gemeente en een toekomstbeeld per centrum geschetst. Daarbij is aangegeven welke acties en maatregelen er genomen moeten worden om dit toekomstbeeld te bereiken. Het doel van de centrumvisie is om de centrumgebieden, op basis van hun kernkwaliteiten, aantrekkelijker te maken zodat ze relevant blijven voor inwoners en bezoekers. Dit gebeurt door de focus te verbreden en de centra in de volle breedte van hun maatschappelijke ontmoetingsfunctie te benaderen.

En nu samen verder

De centrumvisie Meierijstad is opgesteld na een zorgvuldig doorlopen proces met de inbreng van een groot aantal betrokkenen, waarvoor dank! Het resultaat is een visie op hoofdlijnen. Aan de hand van de kaders in de visie kunnen gemeente, ondernemers, eigenaren en inwoners, na vaststelling door de raad, samen verder met de uitwerking van concrete projecten en beleidsstukken die op de visie aanhaken. Een goede samenwerking zal uiteindelijk leiden tot compacte, vitale, kwalitatief complete en aantrekkelijke centra voor Meierijstad.