Centrumvisie gemeente Meierijstad

De centrumvisie is gereed! Tijdens de raadsvergadering van 20 december aanstaande ligt de visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Via onderstaande link kunt u het document in zijn geheel (28 MB) downloaden:

Centrumvisie Gemeente Meierijstad

In de centrumvisie is een centrumstructuur voor de hele gemeente en een toekomstbeeld per centrum geschetst. Daarbij is aangegeven welke acties en maatregelen er genomen moeten worden om dit toekomstbeeld te bereiken. Het doel van de centrumvisie is om de centrumgebieden, op basis van hun kernkwaliteiten, aantrekkelijker te maken zodat ze relevant blijven voor inwoners en bezoekers. Dit gebeurt door de focus te verbreden en de centra in de volle breedte van hun maatschappelijke ontmoetingsfunctie te benaderen.

En nu samen verder

De centrumvisie Meierijstad is opgesteld na een zorgvuldig doorlopen proces met de inbreng van een groot aantal betrokkenen, waarvoor dank! Het resultaat is een visie op hoofdlijnen. Aan de hand van de kaders in de visie kunnen gemeente, ondernemers, eigenaren en inwoners, na vaststelling door de raad, samen verder met de uitwerking van concrete projecten en beleidsstukken die op de visie aanhaken. Een goede samenwerking zal uiteindelijk leiden tot compacte, vitale, kwalitatief complete en aantrekkelijke centra voor Meierijstad.

Concept centrumvisie gepresenteerd

Meierijstad biedt haar inwoners het beste van twee werelden: een herkenbaar dorps karakter én een sterke economische motor met ‘stadse’ voorzieningen. In de concept centrumvisie, die op woensdag 10 oktober tijdens een openbare inloopavond gepresenteerd is, vormt deze kwaliteit van de gemeente het uitgangspunt.

Een nieuwe visie op de centra van Meierijstad

De centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vormen ieder een lokaal en vertrouwd voorzieningencentrum, dicht bij de inwoners van het eigen dorp. De Noordkade heeft echter potentie om uit te groeien tot een ‘stedelijk’ cultuurcluster met een functie voor de totale gemeente of zelfs de omliggende regio.

Het bestaande tweepolenbeleid voor Veghel wordt hiermee doorbroken; het dorpscentrum keert terug naar de eigen basis, terwijl de Noordkade verder doorontwikkeld kan worden vanuit de bestaande kwaliteiten. De identiteit van Food en Cultuur wordt bewaakt om onnodige concurrentie met de dorpscentra te voorkomen. Het masterplan voor de Noordkade kan herijkt worden op basis van de nieuwe rol in de gemeentelijke centrumstructuur, waarbij de gemeente de taak heeft om duidelijkheid en zekerheid te scheppen omtrent mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Concept centrumvisie voor Meierijstad, zoals gepresenteerd op 10 oktober

Schijndel: blijven werken aan een compact en overzichtelijk dorpscentrum

Met het centrum van Schijndel gaat het goed. Het centrum heeft een heldere structuur met weinig leegstand. In de nieuwe centrumvisie blijft de Hoofdstraat dan ook een ononderbroken lint van aantrekkelijke en gevarieerde centrumfuncties. De Markt vormt een belangrijk verblijfsgebied in het midden van dit lint; hier wordt ingezet op meer levendigheid (bijv. door komst bibliotheek). Daarnaast is aan de zuidzijde van het centrum een betere ruimtelijke aansluiting met de beide supermarkten gewenst.

Ook in de toekomst moet er dus hard gewerkt worden om het centrum aantrekkelijk en compact te houden. Binnen het centrum bundelen ondernemers de krachten, terwijl de gemeente buiten het centrum transformatie van randzones blijft stimuleren.

Sint-Oedenrode: keuze voor een duidelijke hoofdstructuur en meer verblijfskwaliteit

Het centrum van Sint-Oedenrode kent, ondanks de sterke identiteit en hoge waardering van bezoekers, enkele urgente opgaven. De huidige splitsing van het winkelcircuit leidt tot minder passanten en structurele leegstand in Borchgrave. Achterover leunen is geen optie meer, het is nu tijd voor een structurele keuze.

De toekomstige hoofdstructuur van het centrum wordt gevormd door Markt en Heuvel; hier kan de verblijfskwaliteit worden verhoogd (herinrichting Markt). Borchgrave en Kofferen zijn daarentegen transformatiegebieden. Gemeente, ondernemers, eigenaren en inwoners zullen allen actief moeten bijdragen om positieve ontwikkelingen te stimuleren.

Veghel: terug naar de basis met een passende omvang

Door de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed scoort het centrum van Veghel momenteel een onvoldoende bij de bezoekers. De oostzijde van het centrum is programmatisch sterk (met publiekstrekkers en parkeervoorzieningen), terwijl westzijde juist ruimtelijke kwaliteit biedt. Het onoverzichtelijke en naar binnen gekeerde centrale winkelgebied kent veel leegstand en diverse aanloopgebieden rekken het centrum op.

Om het evenwicht te herstellen moet het centrum terug naar een passende omvang voor het eigen dorp. Deze verkleining kan niet ‘zomaar’ worden voorgeschreven. Uitgaande van een herkenbare, toegankelijke en compacte basis zal de nieuwe centrumstructuur in een zorgvuldig en integraal vervolgtraject met alle stakeholders af worden gemaakt. De huidige centrumvisie vormt hier dus slechts de start van een vervolgproces.

Wat is nu de status van deze visie?

Inmiddels is het bestuurlijke traject voor de nieuwe centrumvisie in volle gang. Na behandeling door het college van burgemeester en wethouders leggen we het document aan het einde van dit jaar voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De (vastgestelde) centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het horeca- en detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, dat begin 2019 opgesteld wordt.

Uitnodiging inloopavond nieuwe centrumvisie Meierijstad

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor de tweede inloopavond in het kader van de nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat gebeurt er op deze avond?

Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij ’t Spectrum in Schijndel, waar we het concept van de centrumvisie voor Meierijstad met u delen.

Op enkele panelen wordt de centrumvisie op hoofdlijnen weergegeven, zodat eenieder zich op het gemak kan verdiepen in de toekomstige ontwikkelingsrichting van de verschillende centra. Medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP zijn aanwezig om, waar nodig, een toelichting te geven op de getoonde beelden en met u in gesprek te gaan.

Deze visie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide ‘ophaalfase’ en in overleg met een gemeentelijke projectgroep en een klankbordgroep van ondernemers en andere betrokkenen per kern. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening over dit concept.

Wat gebeurt er vervolgens met deze visie?

Na de brede inloopavond stellen we een definitieve visie op. Dan behandelt ons college van burgemeester en wethouders de centrumvisie. Aan het einde van dit jaar leggen we het document aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. De centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het horeca- en detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, dat begin 2019 opgesteld wordt.

Dit is dus hét moment voor u om kennis te nemen van de ideeën voor de nieuwe centrumvisie en om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over de vervolgstappen die nodig zijn om de centra van Meierijstad echt toekomstbestendig te maken. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe centrumvisie
  • Wanneer? 10 oktober
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? ’t Spectrum in Schijndel (Steeg 9)

Aanmelden is niet nodig.

Welkom terug!

Het heeft even geduurd, maar na een lange en hete zomer pakken wij de draad weer op. Zoals beloofd is er veel werk verzet tijdens de zomermaanden. Met behulp van de eerder vergaarde gegevens en met de door u gedeelde bevindingen in het achterhoofd is er hard gewerkt om te komen tot een reële en uitvoerbare visie: een toekomstbeeld dat op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsrichting per centrum schetst. Een visie die niet alleen de juiste kaders stelt, maar ook mensen kan enthousiasmeren om samen aan de slag te gaan.

Het werk is dus al een heel eind gevorderd. Deze maand (september) wordt de nieuwe visie op de centra van Meierijstad verder ‘af’ gemaakt zodat deze uiteindelijk (medio oktober) met u gedeeld kan worden.

Van concept naar visie

Nadat de eerste conceptversie van de visie met de gemeentelijke projectgroep en de portefeuillehouder(s) besproken is, zal het document voorgelegd worden aan een klankbordgroep van ondernemers uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Eventuele opmerkingen en aanvullingen van gemeente en ondernemers worden vervolgens verwerkt, waarna de centrumvisie (in concept) klaar is om aan een breder publiek gepresenteerd te worden.

Na een toelichting in het college van burgemeester en wethouders (begin oktober) wordt de concept-centrumvisie voor Meierijstad met eenieder gedeeld tijdens een brede inloopavond op 10 oktober in het Spectrum in Schijndel. Hierbij is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en een (eerste) reactie achter te laten. Na deze brede inloopavond wordt de centrumvisie opgeleverd en zal het stuk later dit najaar in de gemeenteraad worden behandeld.

Wordt vervolgd

De uitnodiging voor deze inloopavond volgt zo spoedig mogelijk. De opzet van deze avond zal vergelijkbaar zijn met die tijdens de inloopavond eerder dit jaar, zodat wij u op een laagdrempelige manier kunnen informeren over de toekomstige ontwikkelingsrichting van de centra van Meierijstad.

Aan de slag!

De afgelopen maanden hebben wij veel informatie van u mogen ontvangen. Tijdens deze  ‘ophaalfase’ is er een compleet beeld ontstaan van de knelpunten en mogelijkheden in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu is het tijd voor ons om aan de slag te gaan met alle verzamelde informatie.

Feiten en cijfers

Eerder in dit blog hebben wij al enkele resultaten uit de online poll met u gedeeld. Inmiddels zijn wij druk bezig om ook de verzamelde data uit de straatenquêtes te verwerken, zoals herkomst en verblijfsduur (meer daarover na de zomer). Deze informatie vormt samen met bijvoorbeeld de ideeënformulieren van de inloopavond voor ons het startpunt voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van ieder centrum.

Zo zal er per centrum een indicatie worden gemaakt van de publieke functies (o.a. winkels, horeca) die in de toekomst economisch haalbaar zijn. Ook wordt onderzocht waar de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan/moet worden en welke sociaal-maatschappelijke factoren (leefstijlen, cultuurhistorie, etc.) benut kunnen worden om het centrum vitaal te houden. Hiervoor zullen wij gebruik maken van kengetallen, praktijkvoorbeelden en data uit verschillende bronnen (denk aan provinciaal koopstromenonderzoek of lokale buurtmonitor).

Maatwerk

Wij zullen deze feiten en cijfers vervolgens spiegelen aan de input uit de ophaalfase, om zo te komen tot een actuele, realistische en breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Hoewel we spreken over één centrumvisie voor de hele gemeente, zullen er grote verschillen zitten in het uitwerkingsniveau van de visie voor de verschillende centra. In de centra van Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen wij bijvoorbeeld verder inzoomen op de kracht van verschillende deelgebieden, terwijl er voor het centrum van Veghel eerst nog enkele fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over een realistisch programma. Hier zal de centrumvisie vooral gebruikt worden om een duidelijk kader te stellen, als uitgangspunt voor het vervolgproces met de verschillende stakeholders.

Deze zomer is er voor ons, tussen de vakanties door, dus veel werk te verzetten. De komende maand zal dit blog dan ook een tijdje onbemand zijn. Vanaf medio augustus verwachten wij u weer een update te kunnen geven over de stand van zaken van dat moment. Tot die tijd wensen wij u een prettige zomer!

 

Inloopavond drukbezocht

Meer activiteit”, “betere samenwerking”, “aandacht voor identiteit”

Dit zijn slechts enkele reacties die wij van u hebben ontvangen via de ideeënbus tijdens de inloopavond van dinsdag 3 juli. Wij kijken terug op een geslaagde avond. De hal van het gemeentehuis stond vol met betrokken burgers, bewoners, ondernemers en bestuurders, die stuk voor stuk goed wisten te verwoorden wat er moet gebeuren in de centra van Meierijstad. De opgave is dan ook niet gering: steeds meer aankopen vinden online plaats, waardoor er minder behoefte is aan winkels en het centrum een andere functie krijgt.

Welke rol heeft het centrum in de toekomst?

Bij ieder van de drie analysepanelen die stonden opgesteld in de hal ontstond tijdens de inloopavond een levendige discussie over de kansen en knelpunten van ieder centrum. In Schijndel was de toon positief, aangezien er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het centrum. Tijdens de inloopavond werd echter terecht geconstateerd dat het centrum nooit ‘af’ is en dat er nog steeds hard gewerkt moet worden om het huidige niveau te handhaven. Eén bezoeker vatte het mooi samen: compact houden” en meer organiseren” waren de tips.

Bij het bord van Sint-Oedenrode ging de discussie al snel over de Markt. Men was het er over eens dat er behoefte is aan een herinrichting van deze openbare ruimte, maar hoe dat precies moet gebeuren, dat blijft de vraag. Of we nu kijken naar de reacties op de online poll, de meningen op straat of de ideeën tijdens de inloopavond: iedereen heeft zo zijn eigen kijk op bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen of (de positie van) de kiosk. Rooi moet ‘ns écht kiezen”, aldus een lokale centrumbewoner.

Veel bruikbare ideeën voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Waar (winkel)leegstand bij Sint-Oedenrode slechts een enkele keer als aandachtspunt genoemd werd (Borchgrave is knelpunt”), vormde dit in Veghel het belangrijkste onderwerp van gesprek. Dit sloot aan op de reacties uit de online poll: vanwege de vele leegstand in het centrum van Veghel was het gemiddelde rapportcijfer zelfs een 5,2. In de verschillende gesprekken tijdens de inloopavond werd duidelijk dat hier een ingewikkelde puzzel ligt, die alleen kan worden opgelost wanneer gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren samen aan een oplossing werken.

Ondanks de bestaande knelpunten en het negatieve rapportcijfer is er in Veghel wel grote bereidheid om vanuit de bestaande kwaliteiten nu een positieve ontwikkeling in gang te zetten: handjes uit de mouwen met z’n allen”.

Resultaten online poll bekend

De afgelopen maand heeft u ons, door het invullen van de online poll, laten weten wat u vindt van de verschillende centra in Meierijstad. Zo’n 700 mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waarvoor dank! Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en kunnen wij de eerste conclusies met u delen.

Dicht bij huis

De inwoners van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn allen hoofdzakelijk gericht op het centrum in de eigen kern. Bijna alle respondenten (99%) uit Schijndel en Sint-Oedenrode komen minimaal één keer per maand in het eigen centrum. In Veghel ligt dit percentage iets lager (92%). Voor alle drie de centra geldt dat het merendeel van de respondenten het centrum bezoekt omdat dit het dichtstbijzijnde (winkel)centrum is.

Er is wel enige uitwisseling tussen de dorpen. Zo geeft bijvoorbeeld 15% van de respondenten uit Schijndel aan dat zij maandelijks of vaker het centrum van Sint-Oedenrode bezoeken. Andersom ligt het percentage iets hoger: 29%. Deze Rooise bezoekers komen vooral naar Schijndel voor een doelgerichte aankoop.

Respondenten uit Veghel bezoeken de andere twee centra minder vaak. Zo komt tweederde van hen (vrijwel) nooit in Schijndel of Sint-Oedenrode. Het centrum van Veghel, dat in omvang het grootste van de gemeente is, wordt zelf regelmatig bezocht door inwoners uit de overige (kleine) kernen in de gemeente.

Noordkade

In de online poll is het cultuurcluster aan de Noordkade in Veghel opgenomen als een apart centrumgebied, zodat gepeild kon worden of inwoners van Meierijstad dit gebied (regelmatig) bezoeken en wat daarbij dan hun belangrijkste bezoekmotief is. In totaal heeft 53% van de respondenten aangegeven de Noordkade maandelijks naar volle tevredenheid (gem. rapportcijfer: 7,6) te bezoeken. Van de respondenten van buiten Veghel bezoekt driekwart het cluster wel eens.

Uit de reacties blijkt dat de helft (48%) van de ‘vaste’ bezoekers naar de Noordkade komt om boodschappen te doen. Onder respondenten uit Veghel is dit zelfs driekwart. De Jumbo Foodmarkt heeft hier dus (onder andere) een functie als lokale ‘buurtsuper’. Naast het doen van boodschappen worden ook andere bezoekmotieven genoemd zoals de horeca, de speciaalzaken en het culturele aanbod.

In de online poll is vervolgens ook gevraagd naar de belangrijkste bezoekreden(en); waarom wordt een bepaalde locatie regelmatig bezocht? Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de Noordkade niet zozeer de dichtstbijzijnde (centrum/boodschappen)locatie is, maar dat juist de sfeer (uitstraling, gezelligheid, etc.) een belangrijke bezoekreden vormt.

“Sfeer” en “beleving”

Ook het centrum van Sint-Oedenrode scoort hoog op aantrekkelijkheid, zo blijkt uit de reacties. “De historische kern”, “mooie ligging” en “gezellige terrasjes” worden bijvoorbeeld genoemd als sterke punten van dit centrum. Het centrum van Schijndel worden met name geprezen om de “overzichtelijkheid” en de “dorpse sfeer”.

Beide centra (Schijndel en Sint-Oedenrode) kunnen dan ook een mooi rapportcijfer presenteren: gemiddeld krijgen zij een 7,3. Het centrum van Veghel krijgt echter een onvoldoende: gemiddeld een 5,2. Van de respondenten die dit centrum regelmatig bezoeken geeft maar de helft een voldoende. Uit de reacties blijkt dat men het centrum van Veghel niet aantrekkelijk vindt. De huidige leegstand in het centrum wordt hierbij het meest aangehaald als het zwakke punt.

 

Werk aan de winkel

Deze en andere bevindingen uit de online poll versterken het beeld dat wij tijdens deze eerste “ophaalfase” hebben gekregen van de centra van Meierijstad (o.a. tijdens de schouw met ondernemers en door enquêtes op straat). Tijdens de inloopavond van aanstaande dinsdag, 3 juli, gaan wij graag met u in gesprek over onze bevindingen. Samen bekijken wij mogelijke oorzaken en oplossingen voor de huidige knelpunten in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Want één ding is duidelijk: een samenhangende centrumvisie voor Meierijstad is van belang voor alle centrumgebieden binnen de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Praat mee over de centrumvisie van Meierijstad!

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor een inloopavond ter voorbereiding op een nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat vragen wij aan u?

Op dinsdag 3 juli a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij het gemeentehuis in Veghel om uw wensen, ideeën en verbeterpunten voor de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode met ons te delen. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de ‘ophaalfase’ voor de nieuwe centrumvisie, waarin we informatie verzamelen en luisteren naar belanghebbenden. Er is nog geen koers bepaald, dus uw ideeën zijn zeer welkom!

Tijdens deze informele bijeenkomst wordt er dan ook niets gepresenteerd. Wij gaan juist met u in gesprek over uw ideale toekomstbeeld of praktische verbeterpunten voor (één van) de centra. Centrumgebieden zijn immers belangrijk als visitekaartje voor de kernen. Dit is de plek waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar belangrijke voorzieningen te vinden zijn.

Waarom vragen wij uw hulp?

Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Zo is het bezoekgedrag en -motief van centrumbezoekers sterk veranderd, met (winkel)leegstand tot gevolg. De gemeente Meierijstad staat dan ook voor de uitdaging om de drie centrumgebieden, met elk hun eigen sterke punten, aantrekkelijker te maken, zodat ze interessant blijven voor inwoners en bezoekers van buiten. Daarom willen wij graag van u weten wat u verwacht van de centra van Meierijstad.

Op de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP aanwezig om met u van gedachte te wisselen over de drie centra. Dit gebeurt aan de hand van enkele panelen, met daarop een eerste analyse van sterke en zwakke punten per centrum. Daarnaast kunt u een bericht achterlaten, zodat uw bijdrage gebruikt kan worden bij het opstellen van de nieuwe centrumvisie.

Dit is hét moment voor u om te laten weten wat u van de centrumgebieden vindt en zo te helpen om tot een nieuwe centrumvisie voor heel Meierijstad te komen. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die ons iets willen vertellen over onze centra
  • Wanneer? 3 juli
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? Hal van het gemeentehuis in Veghel (Stadhuisplein 1)

Aanmelden is niet nodig.

De eerste kennismaking: naar buiten!

Deze eerste weken van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie voor Meierijstad, staan in het teken van het veldwerk. Gelukkig kunnen we hierbij tot nu toe rekenen op goed weer.

Samen met betrokken lokale ondernemers hebben wij deze en vorige week een wandeling gemaakt door de drie centra van Meierijstad. Onderweg werd er letterlijk stilgestaan bij verschillende aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.

Op verkenning met ondernemers in Veghel

In Veghel kregen we zo een compleet beeld van de huidige leegstand in het centrum. Doordat het gezelschap bestond uit vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren en ondernemers uit de detailhandel en horeca hebben wij veel nuttige input ontvangen. Ook werd er stilgestaan bij de positieve ontwikkelingen in het centrum, zoals de recente herinrichting van de Markt.

In Schijndel was goed te zien dat er de afgelopen jaren een heel aantal positieve ontwikkelingen heeft plaatsgevonden in het centrum; op deze woensdagmiddag was er volop leven op straat. Dit neemt niet weg dat de aanwezigen namens het centrummanagement nog voldoende verbeterpunten wisten aan te wijzen.

Recente ontwikkelingen in Schijndel worden bekeken
Napraten over de schouw in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode was er een goede opkomst van gedreven ondernemers vanuit diverse plaatselijke belangenverenigingen. Vanaf de Markt werd een rondgang gemaakt door het Rooise centrum, waarbij recente en geplande ontwikkelingen werden besproken. Hier bleek opnieuw dat er in de gemeente Meierijstad nog genoeg werk aan de winkel is.

Ook uw bijdrage is welkom

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de centrumvisie van Meierijstad? Of het nu gaat om de sfeer en uitstraling van de centrumgebieden of over het verbeteren van een specifieke locatie in een van de centra: u kunt uw bevindingen delen door het invullen van de poll. U heeft daarvoor de tijd tot en met zondag 17 juni.

Daarnaast kunt u onze enquêteurs de komende twee weken tegenkomen in het centrum van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Zij zullen u enkele korte vragen stellen, bijvoorbeeld over uw bezoekdoel in het centrum, welk vervoermiddel u gebruikt en hoe vaak u het centrum bezoekt. Met uw hulp bouwen wij zo verder aan een nieuwe centrumvisie voor Meierijstad.