Welkom terug!

Het heeft even geduurd, maar na een lange en hete zomer pakken wij de draad weer op. Zoals beloofd is er veel werk verzet tijdens de zomermaanden. Met behulp van de eerder vergaarde gegevens en met de door u gedeelde bevindingen in het achterhoofd is er hard gewerkt om te komen tot een reële en uitvoerbare visie: een toekomstbeeld dat op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsrichting per centrum schetst. Een visie die niet alleen de juiste kaders stelt, maar ook mensen kan enthousiasmeren om samen aan de slag te gaan.

Het werk is dus al een heel eind gevorderd. Deze maand (september) wordt de nieuwe visie op de centra van Meierijstad verder ‘af’ gemaakt zodat deze uiteindelijk (medio oktober) met u gedeeld kan worden.

Van concept naar visie

Nadat de eerste conceptversie van de visie met de gemeentelijke projectgroep en de portefeuillehouder(s) besproken is, zal het document voorgelegd worden aan een klankbordgroep van ondernemers uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Eventuele opmerkingen en aanvullingen van gemeente en ondernemers worden vervolgens verwerkt, waarna de centrumvisie (in concept) klaar is om aan een breder publiek gepresenteerd te worden.

Na een toelichting in het college van burgemeester en wethouders (begin oktober) wordt de concept-centrumvisie voor Meierijstad met eenieder gedeeld tijdens een brede inloopavond op 10 oktober in het Spectrum in Schijndel. Hierbij is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en een (eerste) reactie achter te laten. Na deze brede inloopavond wordt de centrumvisie opgeleverd en zal het stuk later dit najaar in de gemeenteraad worden behandeld.

Wordt vervolgd

De uitnodiging voor deze inloopavond volgt zo spoedig mogelijk. De opzet van deze avond zal vergelijkbaar zijn met die tijdens de inloopavond eerder dit jaar, zodat wij u op een laagdrempelige manier kunnen informeren over de toekomstige ontwikkelingsrichting van de centra van Meierijstad.

Aan de slag!

De afgelopen maanden hebben wij veel informatie van u mogen ontvangen. Tijdens deze  ‘ophaalfase’ is er een compleet beeld ontstaan van de knelpunten en mogelijkheden in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu is het tijd voor ons om aan de slag te gaan met alle verzamelde informatie.

Feiten en cijfers

Eerder in dit blog hebben wij al enkele resultaten uit de online poll met u gedeeld. Inmiddels zijn wij druk bezig om ook de verzamelde data uit de straatenquêtes te verwerken, zoals herkomst en verblijfsduur (meer daarover na de zomer). Deze informatie vormt samen met bijvoorbeeld de ideeënformulieren van de inloopavond voor ons het startpunt voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van ieder centrum.

Zo zal er per centrum een indicatie worden gemaakt van de publieke functies (o.a. winkels, horeca) die in de toekomst economisch haalbaar zijn. Ook wordt onderzocht waar de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan/moet worden en welke sociaal-maatschappelijke factoren (leefstijlen, cultuurhistorie, etc.) benut kunnen worden om het centrum vitaal te houden. Hiervoor zullen wij gebruik maken van kengetallen, praktijkvoorbeelden en data uit verschillende bronnen (denk aan provinciaal koopstromenonderzoek of lokale buurtmonitor).

Maatwerk

Wij zullen deze feiten en cijfers vervolgens spiegelen aan de input uit de ophaalfase, om zo te komen tot een actuele, realistische en breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Hoewel we spreken over één centrumvisie voor de hele gemeente, zullen er grote verschillen zitten in het uitwerkingsniveau van de visie voor de verschillende centra. In de centra van Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen wij bijvoorbeeld verder inzoomen op de kracht van verschillende deelgebieden, terwijl er voor het centrum van Veghel eerst nog enkele fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over een realistisch programma. Hier zal de centrumvisie vooral gebruikt worden om een duidelijk kader te stellen, als uitgangspunt voor het vervolgproces met de verschillende stakeholders.

Deze zomer is er voor ons, tussen de vakanties door, dus veel werk te verzetten. De komende maand zal dit blog dan ook een tijdje onbemand zijn. Vanaf medio augustus verwachten wij u weer een update te kunnen geven over de stand van zaken van dat moment. Tot die tijd wensen wij u een prettige zomer!