Uitnodiging inloopavond nieuwe centrumvisie Meierijstad

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor de tweede inloopavond in het kader van de nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat gebeurt er op deze avond?

Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij ’t Spectrum in Schijndel, waar we het concept van de centrumvisie voor Meierijstad met u delen.

Op enkele panelen wordt de centrumvisie op hoofdlijnen weergegeven, zodat eenieder zich op het gemak kan verdiepen in de toekomstige ontwikkelingsrichting van de verschillende centra. Medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP zijn aanwezig om, waar nodig, een toelichting te geven op de getoonde beelden en met u in gesprek te gaan.

Deze visie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide ‘ophaalfase’ en in overleg met een gemeentelijke projectgroep en een klankbordgroep van ondernemers en andere betrokkenen per kern. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening over dit concept.

Wat gebeurt er vervolgens met deze visie?

Na de brede inloopavond stellen we een definitieve visie op. Dan behandelt ons college van burgemeester en wethouders de centrumvisie. Aan het einde van dit jaar leggen we het document aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. De centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het horeca- en detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, dat begin 2019 opgesteld wordt.

Dit is dus hét moment voor u om kennis te nemen van de ideeën voor de nieuwe centrumvisie en om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over de vervolgstappen die nodig zijn om de centra van Meierijstad echt toekomstbestendig te maken. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe centrumvisie
  • Wanneer? 10 oktober
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? ’t Spectrum in Schijndel (Steeg 9)

Aanmelden is niet nodig.

Inloopavond drukbezocht

Meer activiteit”, “betere samenwerking”, “aandacht voor identiteit”

Dit zijn slechts enkele reacties die wij van u hebben ontvangen via de ideeënbus tijdens de inloopavond van dinsdag 3 juli. Wij kijken terug op een geslaagde avond. De hal van het gemeentehuis stond vol met betrokken burgers, bewoners, ondernemers en bestuurders, die stuk voor stuk goed wisten te verwoorden wat er moet gebeuren in de centra van Meierijstad. De opgave is dan ook niet gering: steeds meer aankopen vinden online plaats, waardoor er minder behoefte is aan winkels en het centrum een andere functie krijgt.

Welke rol heeft het centrum in de toekomst?

Bij ieder van de drie analysepanelen die stonden opgesteld in de hal ontstond tijdens de inloopavond een levendige discussie over de kansen en knelpunten van ieder centrum. In Schijndel was de toon positief, aangezien er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het centrum. Tijdens de inloopavond werd echter terecht geconstateerd dat het centrum nooit ‘af’ is en dat er nog steeds hard gewerkt moet worden om het huidige niveau te handhaven. Eén bezoeker vatte het mooi samen: compact houden” en meer organiseren” waren de tips.

Bij het bord van Sint-Oedenrode ging de discussie al snel over de Markt. Men was het er over eens dat er behoefte is aan een herinrichting van deze openbare ruimte, maar hoe dat precies moet gebeuren, dat blijft de vraag. Of we nu kijken naar de reacties op de online poll, de meningen op straat of de ideeën tijdens de inloopavond: iedereen heeft zo zijn eigen kijk op bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen of (de positie van) de kiosk. Rooi moet ‘ns écht kiezen”, aldus een lokale centrumbewoner.

Veel bruikbare ideeën voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Waar (winkel)leegstand bij Sint-Oedenrode slechts een enkele keer als aandachtspunt genoemd werd (Borchgrave is knelpunt”), vormde dit in Veghel het belangrijkste onderwerp van gesprek. Dit sloot aan op de reacties uit de online poll: vanwege de vele leegstand in het centrum van Veghel was het gemiddelde rapportcijfer zelfs een 5,2. In de verschillende gesprekken tijdens de inloopavond werd duidelijk dat hier een ingewikkelde puzzel ligt, die alleen kan worden opgelost wanneer gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren samen aan een oplossing werken.

Ondanks de bestaande knelpunten en het negatieve rapportcijfer is er in Veghel wel grote bereidheid om vanuit de bestaande kwaliteiten nu een positieve ontwikkeling in gang te zetten: handjes uit de mouwen met z’n allen”.

Praat mee over de centrumvisie van Meierijstad!

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor een inloopavond ter voorbereiding op een nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat vragen wij aan u?

Op dinsdag 3 juli a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij het gemeentehuis in Veghel om uw wensen, ideeën en verbeterpunten voor de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode met ons te delen. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de ‘ophaalfase’ voor de nieuwe centrumvisie, waarin we informatie verzamelen en luisteren naar belanghebbenden. Er is nog geen koers bepaald, dus uw ideeën zijn zeer welkom!

Tijdens deze informele bijeenkomst wordt er dan ook niets gepresenteerd. Wij gaan juist met u in gesprek over uw ideale toekomstbeeld of praktische verbeterpunten voor (één van) de centra. Centrumgebieden zijn immers belangrijk als visitekaartje voor de kernen. Dit is de plek waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar belangrijke voorzieningen te vinden zijn.

Waarom vragen wij uw hulp?

Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Zo is het bezoekgedrag en -motief van centrumbezoekers sterk veranderd, met (winkel)leegstand tot gevolg. De gemeente Meierijstad staat dan ook voor de uitdaging om de drie centrumgebieden, met elk hun eigen sterke punten, aantrekkelijker te maken, zodat ze interessant blijven voor inwoners en bezoekers van buiten. Daarom willen wij graag van u weten wat u verwacht van de centra van Meierijstad.

Op de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP aanwezig om met u van gedachte te wisselen over de drie centra. Dit gebeurt aan de hand van enkele panelen, met daarop een eerste analyse van sterke en zwakke punten per centrum. Daarnaast kunt u een bericht achterlaten, zodat uw bijdrage gebruikt kan worden bij het opstellen van de nieuwe centrumvisie.

Dit is hét moment voor u om te laten weten wat u van de centrumgebieden vindt en zo te helpen om tot een nieuwe centrumvisie voor heel Meierijstad te komen. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die ons iets willen vertellen over onze centra
  • Wanneer? 3 juli
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? Hal van het gemeentehuis in Veghel (Stadhuisplein 1)

Aanmelden is niet nodig.

We zijn begonnen!

Sinds de fusie van vorig jaar beschikt de jonge gemeente Meierijstad over drie verouderde visies op de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu het college groen licht heeft gegeven voor het plan van aanpak, kan er gestart worden met het opstellen van de nieuwe centrumvisie voor Meierijstad: een belangrijke mijlpaal!

De tijdlijn

Het komende half jaar werken wij voor u, maar zeker ook samen met u, aan een breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Met dit blog zullen wij u steeds informeren over de vorderingen. Als alles volgens plan verloopt, buigt de gemeenteraad zich eind dit jaar over deze nieuwe visie. Ondertussen wordt er achter de schermen gestart met de tweede fase van het project: het omzetten van de integrale centrumvisie naar sectoraal beleid voor de horeca en detailhandel in de gemeente. Zo kan, voor de zomer van 2019, ook dat beleid vernieuwd worden.

Eén gemeente, drie centrumgebieden

Inhoudelijk ligt er in Meierijstad een mooie uitdaging om te onderzoeken hoe de drie centrumgebieden zich enerzijds kunnen onderscheiden met elk een eigen identiteit, terwijl ze anderzijds elkaars kwaliteiten kunnen aanvullen en versterken. Om dit goed te kunnen beoordelen wordt er onder meer in de drie hoofdkernen een bezoekersenquête uitgevoerd. Ook gaan wij op pad met de lokale ondernemers, om te bekijken waar volgens hen de knel- en verbeterpunten liggen per centrum.

Eén gemeente, 1.000 meningen

Hier ligt voor ons de tweede uitdaging in deze centrumvisie: hoe betrekken wij u, als bewoner, ondernemer, bestuurder of bezoeker zo goed mogelijk bij de totstandkoming van de integrale visie? Door eenieder de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren, kan er een herkenbare, realistische en aansprekende centrumvisie ontstaan. Tijdens het proces vindt er bijvoorbeeld inhoudelijk afstemming plaats in een klankbordgroep en wordt de concept visie gepresenteerd in een brede (openbare) inloopavond.

Ook hebben wij er voor gekozen om een breed arsenaal aan communicatiemiddelen in te zetten. Via de reguliere (gemeentelijke) kanalen informeren wij u over aankomende bijeenkomsten en genomen besluiten. Dit blog geeft u daarnaast de mogelijkheid om een inkijkje te nemen in de dagelijkse gang van zaken en de voortgang in het proces. Daarnaast is dit de plek waar u gevraagd en ongevraagd input kunt leveren.

Het woord is aan u!

Graag willen wij van u weten wat u van de diverse centrumgebieden in de gemeente vindt. Welk centrum bezoekt u regelmatig? Waar doet u het liefst de boodschappen of waar zit u wel eens op het terras? Tevens is dit uw kans om een mening te geven over sterke en zwakke punten van de centra in Meierijstad.

Wij nodigen u uit om, door het invullen van de poll, ons te helpen een goede start te maken met de centrumvisie voor Meierijstad. U heeft daarvoor de tijd tot en met zondag 17 juni. Aan de slag!