We zijn begonnen!

Sinds de fusie van vorig jaar beschikt de jonge gemeente Meierijstad over drie verouderde visies op de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu het college groen licht heeft gegeven voor het plan van aanpak, kan er gestart worden met het opstellen van de nieuwe centrumvisie voor Meierijstad: een belangrijke mijlpaal!

De tijdlijn

Het komende half jaar werken wij voor u, maar zeker ook samen met u, aan een breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Met dit blog zullen wij u steeds informeren over de vorderingen. Als alles volgens plan verloopt, buigt de gemeenteraad zich eind dit jaar over deze nieuwe visie. Ondertussen wordt er achter de schermen gestart met de tweede fase van het project: het omzetten van de integrale centrumvisie naar sectoraal beleid voor de horeca en detailhandel in de gemeente. Zo kan, voor de zomer van 2019, ook dat beleid vernieuwd worden.

Eén gemeente, drie centrumgebieden

Inhoudelijk ligt er in Meierijstad een mooie uitdaging om te onderzoeken hoe de drie centrumgebieden zich enerzijds kunnen onderscheiden met elk een eigen identiteit, terwijl ze anderzijds elkaars kwaliteiten kunnen aanvullen en versterken. Om dit goed te kunnen beoordelen wordt er onder meer in de drie hoofdkernen een bezoekersenquête uitgevoerd. Ook gaan wij op pad met de lokale ondernemers, om te bekijken waar volgens hen de knel- en verbeterpunten liggen per centrum.

Eén gemeente, 1.000 meningen

Hier ligt voor ons de tweede uitdaging in deze centrumvisie: hoe betrekken wij u, als bewoner, ondernemer, bestuurder of bezoeker zo goed mogelijk bij de totstandkoming van de integrale visie? Door eenieder de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren, kan er een herkenbare, realistische en aansprekende centrumvisie ontstaan. Tijdens het proces vindt er bijvoorbeeld inhoudelijk afstemming plaats in een klankbordgroep en wordt de concept visie gepresenteerd in een brede (openbare) inloopavond.

Ook hebben wij er voor gekozen om een breed arsenaal aan communicatiemiddelen in te zetten. Via de reguliere (gemeentelijke) kanalen informeren wij u over aankomende bijeenkomsten en genomen besluiten. Dit blog geeft u daarnaast de mogelijkheid om een inkijkje te nemen in de dagelijkse gang van zaken en de voortgang in het proces. Daarnaast is dit de plek waar u gevraagd en ongevraagd input kunt leveren.

Het woord is aan u!

Graag willen wij van u weten wat u van de diverse centrumgebieden in de gemeente vindt. Welk centrum bezoekt u regelmatig? Waar doet u het liefst de boodschappen of waar zit u wel eens op het terras? Tevens is dit uw kans om een mening te geven over sterke en zwakke punten van de centra in Meierijstad.

Wij nodigen u uit om, door het invullen van de poll, ons te helpen een goede start te maken met de centrumvisie voor Meierijstad. U heeft daarvoor de tijd tot en met zondag 17 juni. Aan de slag!