Concept centrumvisie gepresenteerd

Meierijstad biedt haar inwoners het beste van twee werelden: een herkenbaar dorps karakter én een sterke economische motor met ‘stadse’ voorzieningen. In de concept centrumvisie, die op woensdag 10 oktober tijdens een openbare inloopavond gepresenteerd is, vormt deze kwaliteit van de gemeente het uitgangspunt.

Een nieuwe visie op de centra van Meierijstad

De centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vormen ieder een lokaal en vertrouwd voorzieningencentrum, dicht bij de inwoners van het eigen dorp. De Noordkade heeft echter potentie om uit te groeien tot een ‘stedelijk’ cultuurcluster met een functie voor de totale gemeente of zelfs de omliggende regio.

Het bestaande tweepolenbeleid voor Veghel wordt hiermee doorbroken; het dorpscentrum keert terug naar de eigen basis, terwijl de Noordkade verder doorontwikkeld kan worden vanuit de bestaande kwaliteiten. De identiteit van Food en Cultuur wordt bewaakt om onnodige concurrentie met de dorpscentra te voorkomen. Het masterplan voor de Noordkade kan herijkt worden op basis van de nieuwe rol in de gemeentelijke centrumstructuur, waarbij de gemeente de taak heeft om duidelijkheid en zekerheid te scheppen omtrent mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Concept centrumvisie voor Meierijstad, zoals gepresenteerd op 10 oktober

Schijndel: blijven werken aan een compact en overzichtelijk dorpscentrum

Met het centrum van Schijndel gaat het goed. Het centrum heeft een heldere structuur met weinig leegstand. In de nieuwe centrumvisie blijft de Hoofdstraat dan ook een ononderbroken lint van aantrekkelijke en gevarieerde centrumfuncties. De Markt vormt een belangrijk verblijfsgebied in het midden van dit lint; hier wordt ingezet op meer levendigheid (bijv. door komst bibliotheek). Daarnaast is aan de zuidzijde van het centrum een betere ruimtelijke aansluiting met de beide supermarkten gewenst.

Ook in de toekomst moet er dus hard gewerkt worden om het centrum aantrekkelijk en compact te houden. Binnen het centrum bundelen ondernemers de krachten, terwijl de gemeente buiten het centrum transformatie van randzones blijft stimuleren.

Sint-Oedenrode: keuze voor een duidelijke hoofdstructuur en meer verblijfskwaliteit

Het centrum van Sint-Oedenrode kent, ondanks de sterke identiteit en hoge waardering van bezoekers, enkele urgente opgaven. De huidige splitsing van het winkelcircuit leidt tot minder passanten en structurele leegstand in Borchgrave. Achterover leunen is geen optie meer, het is nu tijd voor een structurele keuze.

De toekomstige hoofdstructuur van het centrum wordt gevormd door Markt en Heuvel; hier kan de verblijfskwaliteit worden verhoogd (herinrichting Markt). Borchgrave en Kofferen zijn daarentegen transformatiegebieden. Gemeente, ondernemers, eigenaren en inwoners zullen allen actief moeten bijdragen om positieve ontwikkelingen te stimuleren.

Veghel: terug naar de basis met een passende omvang

Door de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed scoort het centrum van Veghel momenteel een onvoldoende bij de bezoekers. De oostzijde van het centrum is programmatisch sterk (met publiekstrekkers en parkeervoorzieningen), terwijl westzijde juist ruimtelijke kwaliteit biedt. Het onoverzichtelijke en naar binnen gekeerde centrale winkelgebied kent veel leegstand en diverse aanloopgebieden rekken het centrum op.

Om het evenwicht te herstellen moet het centrum terug naar een passende omvang voor het eigen dorp. Deze verkleining kan niet ‘zomaar’ worden voorgeschreven. Uitgaande van een herkenbare, toegankelijke en compacte basis zal de nieuwe centrumstructuur in een zorgvuldig en integraal vervolgtraject met alle stakeholders af worden gemaakt. De huidige centrumvisie vormt hier dus slechts de start van een vervolgproces.

Wat is nu de status van deze visie?

Inmiddels is het bestuurlijke traject voor de nieuwe centrumvisie in volle gang. Na behandeling door het college van burgemeester en wethouders leggen we het document aan het einde van dit jaar voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De (vastgestelde) centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het horeca- en detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, dat begin 2019 opgesteld wordt.

Aan de slag!

De afgelopen maanden hebben wij veel informatie van u mogen ontvangen. Tijdens deze  ‘ophaalfase’ is er een compleet beeld ontstaan van de knelpunten en mogelijkheden in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu is het tijd voor ons om aan de slag te gaan met alle verzamelde informatie.

Feiten en cijfers

Eerder in dit blog hebben wij al enkele resultaten uit de online poll met u gedeeld. Inmiddels zijn wij druk bezig om ook de verzamelde data uit de straatenquêtes te verwerken, zoals herkomst en verblijfsduur (meer daarover na de zomer). Deze informatie vormt samen met bijvoorbeeld de ideeënformulieren van de inloopavond voor ons het startpunt voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van ieder centrum.

Zo zal er per centrum een indicatie worden gemaakt van de publieke functies (o.a. winkels, horeca) die in de toekomst economisch haalbaar zijn. Ook wordt onderzocht waar de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan/moet worden en welke sociaal-maatschappelijke factoren (leefstijlen, cultuurhistorie, etc.) benut kunnen worden om het centrum vitaal te houden. Hiervoor zullen wij gebruik maken van kengetallen, praktijkvoorbeelden en data uit verschillende bronnen (denk aan provinciaal koopstromenonderzoek of lokale buurtmonitor).

Maatwerk

Wij zullen deze feiten en cijfers vervolgens spiegelen aan de input uit de ophaalfase, om zo te komen tot een actuele, realistische en breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Hoewel we spreken over één centrumvisie voor de hele gemeente, zullen er grote verschillen zitten in het uitwerkingsniveau van de visie voor de verschillende centra. In de centra van Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen wij bijvoorbeeld verder inzoomen op de kracht van verschillende deelgebieden, terwijl er voor het centrum van Veghel eerst nog enkele fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over een realistisch programma. Hier zal de centrumvisie vooral gebruikt worden om een duidelijk kader te stellen, als uitgangspunt voor het vervolgproces met de verschillende stakeholders.

Deze zomer is er voor ons, tussen de vakanties door, dus veel werk te verzetten. De komende maand zal dit blog dan ook een tijdje onbemand zijn. Vanaf medio augustus verwachten wij u weer een update te kunnen geven over de stand van zaken van dat moment. Tot die tijd wensen wij u een prettige zomer!

 

De eerste kennismaking: naar buiten!

Deze eerste weken van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie voor Meierijstad, staan in het teken van het veldwerk. Gelukkig kunnen we hierbij tot nu toe rekenen op goed weer.

Samen met betrokken lokale ondernemers hebben wij deze en vorige week een wandeling gemaakt door de drie centra van Meierijstad. Onderweg werd er letterlijk stilgestaan bij verschillende aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.

Op verkenning met ondernemers in Veghel

In Veghel kregen we zo een compleet beeld van de huidige leegstand in het centrum. Doordat het gezelschap bestond uit vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren en ondernemers uit de detailhandel en horeca hebben wij veel nuttige input ontvangen. Ook werd er stilgestaan bij de positieve ontwikkelingen in het centrum, zoals de recente herinrichting van de Markt.

In Schijndel was goed te zien dat er de afgelopen jaren een heel aantal positieve ontwikkelingen heeft plaatsgevonden in het centrum; op deze woensdagmiddag was er volop leven op straat. Dit neemt niet weg dat de aanwezigen namens het centrummanagement nog voldoende verbeterpunten wisten aan te wijzen.

Recente ontwikkelingen in Schijndel worden bekeken
Napraten over de schouw in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode was er een goede opkomst van gedreven ondernemers vanuit diverse plaatselijke belangenverenigingen. Vanaf de Markt werd een rondgang gemaakt door het Rooise centrum, waarbij recente en geplande ontwikkelingen werden besproken. Hier bleek opnieuw dat er in de gemeente Meierijstad nog genoeg werk aan de winkel is.

Ook uw bijdrage is welkom

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de centrumvisie van Meierijstad? Of het nu gaat om de sfeer en uitstraling van de centrumgebieden of over het verbeteren van een specifieke locatie in een van de centra: u kunt uw bevindingen delen door het invullen van de poll. U heeft daarvoor de tijd tot en met zondag 17 juni.

Daarnaast kunt u onze enquêteurs de komende twee weken tegenkomen in het centrum van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Zij zullen u enkele korte vragen stellen, bijvoorbeeld over uw bezoekdoel in het centrum, welk vervoermiddel u gebruikt en hoe vaak u het centrum bezoekt. Met uw hulp bouwen wij zo verder aan een nieuwe centrumvisie voor Meierijstad.