Resultaten online poll bekend

De afgelopen maand heeft u ons, door het invullen van de online poll, laten weten wat u vindt van de verschillende centra in Meierijstad. Zo’n 700 mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waarvoor dank! Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en kunnen wij de eerste conclusies met u delen.

Dicht bij huis

De inwoners van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn allen hoofdzakelijk gericht op het centrum in de eigen kern. Bijna alle respondenten (99%) uit Schijndel en Sint-Oedenrode komen minimaal één keer per maand in het eigen centrum. In Veghel ligt dit percentage iets lager (92%). Voor alle drie de centra geldt dat het merendeel van de respondenten het centrum bezoekt omdat dit het dichtstbijzijnde (winkel)centrum is.

Er is wel enige uitwisseling tussen de dorpen. Zo geeft bijvoorbeeld 15% van de respondenten uit Schijndel aan dat zij maandelijks of vaker het centrum van Sint-Oedenrode bezoeken. Andersom ligt het percentage iets hoger: 29%. Deze Rooise bezoekers komen vooral naar Schijndel voor een doelgerichte aankoop.

Respondenten uit Veghel bezoeken de andere twee centra minder vaak. Zo komt tweederde van hen (vrijwel) nooit in Schijndel of Sint-Oedenrode. Het centrum van Veghel, dat in omvang het grootste van de gemeente is, wordt zelf regelmatig bezocht door inwoners uit de overige (kleine) kernen in de gemeente.

Noordkade

In de online poll is het cultuurcluster aan de Noordkade in Veghel opgenomen als een apart centrumgebied, zodat gepeild kon worden of inwoners van Meierijstad dit gebied (regelmatig) bezoeken en wat daarbij dan hun belangrijkste bezoekmotief is. In totaal heeft 53% van de respondenten aangegeven de Noordkade maandelijks naar volle tevredenheid (gem. rapportcijfer: 7,6) te bezoeken. Van de respondenten van buiten Veghel bezoekt driekwart het cluster wel eens.

Uit de reacties blijkt dat de helft (48%) van de ‘vaste’ bezoekers naar de Noordkade komt om boodschappen te doen. Onder respondenten uit Veghel is dit zelfs driekwart. De Jumbo Foodmarkt heeft hier dus (onder andere) een functie als lokale ‘buurtsuper’. Naast het doen van boodschappen worden ook andere bezoekmotieven genoemd zoals de horeca, de speciaalzaken en het culturele aanbod.

In de online poll is vervolgens ook gevraagd naar de belangrijkste bezoekreden(en); waarom wordt een bepaalde locatie regelmatig bezocht? Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de Noordkade niet zozeer de dichtstbijzijnde (centrum/boodschappen)locatie is, maar dat juist de sfeer (uitstraling, gezelligheid, etc.) een belangrijke bezoekreden vormt.

“Sfeer” en “beleving”

Ook het centrum van Sint-Oedenrode scoort hoog op aantrekkelijkheid, zo blijkt uit de reacties. “De historische kern”, “mooie ligging” en “gezellige terrasjes” worden bijvoorbeeld genoemd als sterke punten van dit centrum. Het centrum van Schijndel worden met name geprezen om de “overzichtelijkheid” en de “dorpse sfeer”.

Beide centra (Schijndel en Sint-Oedenrode) kunnen dan ook een mooi rapportcijfer presenteren: gemiddeld krijgen zij een 7,3. Het centrum van Veghel krijgt echter een onvoldoende: gemiddeld een 5,2. Van de respondenten die dit centrum regelmatig bezoeken geeft maar de helft een voldoende. Uit de reacties blijkt dat men het centrum van Veghel niet aantrekkelijk vindt. De huidige leegstand in het centrum wordt hierbij het meest aangehaald als het zwakke punt.

 

Werk aan de winkel

Deze en andere bevindingen uit de online poll versterken het beeld dat wij tijdens deze eerste “ophaalfase” hebben gekregen van de centra van Meierijstad (o.a. tijdens de schouw met ondernemers en door enquêtes op straat). Tijdens de inloopavond van aanstaande dinsdag, 3 juli, gaan wij graag met u in gesprek over onze bevindingen. Samen bekijken wij mogelijke oorzaken en oplossingen voor de huidige knelpunten in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Want één ding is duidelijk: een samenhangende centrumvisie voor Meierijstad is van belang voor alle centrumgebieden binnen de gemeente.

 

 

 

 

 

 

We zijn begonnen!

Sinds de fusie van vorig jaar beschikt de jonge gemeente Meierijstad over drie verouderde visies op de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu het college groen licht heeft gegeven voor het plan van aanpak, kan er gestart worden met het opstellen van de nieuwe centrumvisie voor Meierijstad: een belangrijke mijlpaal!

De tijdlijn

Het komende half jaar werken wij voor u, maar zeker ook samen met u, aan een breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Met dit blog zullen wij u steeds informeren over de vorderingen. Als alles volgens plan verloopt, buigt de gemeenteraad zich eind dit jaar over deze nieuwe visie. Ondertussen wordt er achter de schermen gestart met de tweede fase van het project: het omzetten van de integrale centrumvisie naar sectoraal beleid voor de horeca en detailhandel in de gemeente. Zo kan, voor de zomer van 2019, ook dat beleid vernieuwd worden.

Eén gemeente, drie centrumgebieden

Inhoudelijk ligt er in Meierijstad een mooie uitdaging om te onderzoeken hoe de drie centrumgebieden zich enerzijds kunnen onderscheiden met elk een eigen identiteit, terwijl ze anderzijds elkaars kwaliteiten kunnen aanvullen en versterken. Om dit goed te kunnen beoordelen wordt er onder meer in de drie hoofdkernen een bezoekersenquête uitgevoerd. Ook gaan wij op pad met de lokale ondernemers, om te bekijken waar volgens hen de knel- en verbeterpunten liggen per centrum.

Eén gemeente, 1.000 meningen

Hier ligt voor ons de tweede uitdaging in deze centrumvisie: hoe betrekken wij u, als bewoner, ondernemer, bestuurder of bezoeker zo goed mogelijk bij de totstandkoming van de integrale visie? Door eenieder de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren, kan er een herkenbare, realistische en aansprekende centrumvisie ontstaan. Tijdens het proces vindt er bijvoorbeeld inhoudelijk afstemming plaats in een klankbordgroep en wordt de concept visie gepresenteerd in een brede (openbare) inloopavond.

Ook hebben wij er voor gekozen om een breed arsenaal aan communicatiemiddelen in te zetten. Via de reguliere (gemeentelijke) kanalen informeren wij u over aankomende bijeenkomsten en genomen besluiten. Dit blog geeft u daarnaast de mogelijkheid om een inkijkje te nemen in de dagelijkse gang van zaken en de voortgang in het proces. Daarnaast is dit de plek waar u gevraagd en ongevraagd input kunt leveren.

Het woord is aan u!

Graag willen wij van u weten wat u van de diverse centrumgebieden in de gemeente vindt. Welk centrum bezoekt u regelmatig? Waar doet u het liefst de boodschappen of waar zit u wel eens op het terras? Tevens is dit uw kans om een mening te geven over sterke en zwakke punten van de centra in Meierijstad.

Wij nodigen u uit om, door het invullen van de poll, ons te helpen een goede start te maken met de centrumvisie voor Meierijstad. U heeft daarvoor de tijd tot en met zondag 17 juni. Aan de slag!